English translations of Czech and Slovak technical standards

English translations of Czech technical standards

We have translated several dozen Czech technical standards into English for our clients.

If you are interested in English translations of Czech technical standards, do not hesitate to contact us at info@moudrypreklad.cz.

Titles of all the Czech technical standards translated into English are listed here:

Název v ČJ Název v AJ
ČSN 13 4309-1
Pojistné ventily
Část 1: Termíny a definice
ČSN 13 4309-1
SAFETY VALVES
Part 1: Terms and definitions
ČSN 33 3051
Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení
ČSN 33 3051
PROTECTIONS OF ELECTRIC MACHINES AND DISTRIBUTION SWITCHGEAR
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 75 6760
Vnitřní kanalizace
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 75 6760
Water installations inside buildings
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 75 6101
Sewer systems and house connections
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 75 5409
Vnitřní vodovody
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 75 5409
Water installations inside buildings
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 74 3305
Ochranná zábradlí
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 74 3305
Safety railing
ČESKÁ NORMA ČSN 73 6114
VOZOVKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Základní ustanovení pro navrhování
CZECH STANDARD ČSN 73 6114
ROAD PAVEMENTS Basic Requirements for Design
ČESKÁ NORMA ČSN 73 5130
JEŘÁBOVÉ DRÁHY
CZECH STANDARD ČSN 73 5130
CRANE RUNWAYS
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0873
Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0873
Fire safety – Equipment for fire-water supply
ČESKÁ NORMA ČSN 73 0872
Požární bezpečnost staveb
OCHRANA STAVEB PROTI ŠÍŘENÍ POŽÁRU VZDUCHOTECHNICKÝM ZAŘÍZENÍM
CZECH STANDARD ČSN 73 0872
Fire safety of buildings
PROTECTION OF BUILDINGS AGAINST THE FIRE PROPAGATION THROUGH AIR-DISTRIBUTION EQUIPMENT
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 74 3282
Pevné kovové žebříky pro stavby
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 74 3282
Fixed metal ladders for use in construction works
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 4130
Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 4130
Stairways and sliding ramps – Basic requirements
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0848
Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0848
Fire protection of buildings – Cable distributions
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0848 ZMĚNA Z1
Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0848 AMENDMENT Z1
Fire protection of buildings – Cable distributions
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0845
Požární bezpečnost staveb – Sklady
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0845
Fire safety of buildings – storage rooms
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0821
Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0821
Fire protection of buildings – Fire resistance of building structures
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0818 ZMĚNA Z1
Požární bezpečnost staveb Obsazení objektů osobami
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0818 Amendment Z1
Fire safety of buildings – Person/surface rate in buildings
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0810
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0810
Fire safety of structures – Common provisions
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0810 ZMĚNA Z3
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanoveni
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0810 AMENDMENT Z3
Fire safety of structures – Common provisions
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0810 ZMĚNA Z2
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanoveni
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0810 AMENDMENT Z2
Fire safety of structures – Common provisions
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0810 ZMĚNA Z1
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanoveni
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0810 AMENDMENT Z1
Fire safety of structures – Common provisions
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0802 ZMĚNA Z1
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0802 AMENDMENT
Fire safety of structures – non-industrial buildings
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0606
Hydroízolace staveb – Povlakové – hydroizolace – Základní ustanovení
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0606
Waterproofing of buildings – Continuous sheet waterproofing – Basic provisions
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0802
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0802
Fire protection of buildings – Non-industrial buildings
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0601
Ochrana staveb proti radonu z podloží
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0601
Protection of buildings against radon from the subsoil
ČESKÁ PŘEDBĚŽNÁ NORMA ČSN 73 0600
Hydroizolace staveb – Základní ustanovení
CZECH INTERIM STANDARD ČSN 73 0600
Waterproofing of buildings – Basic provisions
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0037 ZMĚNA Z1
Zemní tlak na stavební konstrukce
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0037 AMENDMENT 1
Earth pressure acting on structures
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 73 0005
MODULOVÁ KOORDINACE ROZMĚRŮ VE VÝSTAVBĚ Základní ustanovení
CZECHOSLOVAK STATE STANDARD ČSN 73 0005
MODULAR COORDINATION OF DIMENSIONS IN CONSTRUCTION Basic requirements
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 73 0037
ZEMNÍ TLAK NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE
CZECHOSLOVAK TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0037
EARTH PRESSURE ACTING ON STRUCTURES
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 6133
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 6133
Road earthwork – design and execution
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0804
Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 0804
Fire protection of buildings – Industrial buildings
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0848 ZMĚNA Z1
Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0848 AMENDMENT Z1
Fire protection of buildings – Cable distributions
ČESKOSLOVESNKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 73 0032
VÝPOČET STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÝCH DYNAMICKÝMI
CZECHOSLOVAK STATE STANDARD ČSN 73 0032
CALCULATION OF BUILDING STRUCTURES LOADED BY DYNAMIC EFFECT OF MACHINES
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0818 ZMĚNA Z1
Požární bezpečnost staveb Obsazení objektů osobami
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0818 AMENDMENT Z1
Fire protection of buildings – Person/surface rate in buildings
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0802 ZMĚNA Z2
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0802 Amendment Z2
Fire safety of buildings – Non-industrial buildings
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 73 0875
Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace
v rámci požárně bezpečnostního řešení
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 73 0875
Fire protection of buildings – Setting specification for design of fire detection and fire alarm systems in terms of fire safety solution
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 65 0201 ZMĚNA Z1
Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 65 0201 AMENDMENT Z1
Flammable liquids – Production, storage and handling areas
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 65 0201
Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN 65 0201
Flammable liquids – Production, storage and handling areas
201/2012 Sb. ZÁKON
ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší
201/2012 Sb. ACT
of 02 May 2012 on air protection
ČSN 01 3420
Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části
ČSN 01 3420
Building drawings. Basic requirements on building drawings
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN EN 1998-1 ZMĚNA A1 73 0036
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení –
Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN EN 1998-1 AMENDMENT A1 73 0036
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance
Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN EN 1998-1 OPRAVA 1 73 0036
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení –
Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN EN 1998-1 CORRECTION 1 73 0036
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance
Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN EN 1998-1 OPRAVA 2 73 0036
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení –
Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN EN 1998-1 CORRECTION 2 73 0036
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance
Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN EN 1998-1 ZMĚNA Z1 73 0036
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení –
Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN EN 1998-1 AMENDMENT Z1 73 0036
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance
Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN EN 1998-1 ZMĚNA Z2 73 0036
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení –
Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN EN 1998-1 AMENDMENT Z2 73 0036
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance
Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN EN 1998-1 ZMĚNA Z3 73 0036
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení –
Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
CZECH TECHNICAL STANDARD ČSN EN 1998-1 AMENDMENT Z3 73 0036
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance
Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
ČESKÁ NORMA ČSN 69 3431
Obslužné konstrukce svislých nádob
ČSN 69 3431 – Service structures for vertical vessels
ČESKÁ NORMA ČSN 69 0830
Obslužné konstrukce svislých nádob
ČSN 69 0830 – Service structures for vertical vessels
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0603
Tlakové nádoby PŘÍRUBY PRO TLAKOVÉ NÁDOBY Technické předpisy
ČSN 69 0603 – Pressure vessels FLANGES FOR PRESSURE VESSELS Technical regulations
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 69 0012 ZMĚNA Z4
Tlakové nádoby stabilní – Provozní požadavky
ČSN 69 0012 AMENDMENT Z4 – Stationary pressure vessels – Operational requirements
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 690012 – Změna a
Změna a – 9/1989 TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ Provozní požadavky
ČSN 33 690012 – Amendment a – Amendment a – 9/1989 STATIONARY PRESSURE VESSELS
Operational requirements
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 69 0012 ZMĚNA 3
Tlakové nádoby stabilní – provozní požadavky
ČSN 69 0012 – AMENDMENT 3 Stationary pressure vessels – Operational requirements
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0012
TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ Provozní požadavky
CSN 69 0012 – STATIONARY PRESSURE VESSELS Operational requirements
ČESKOSLOVENSKÁ NORMA ČSN 69 0010-8.1
Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA NÁDOBY PRO TEPLOTY POD 0 °C
Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0 °C
ČSN 69 0010-8.1 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES PRESSURE VESSELS WITH WORKING TEMPERATURE BELLOW 0°C
Part 8.1: Stationary pressure vessels operating at temperatures below 0°C
ČESKOSLOVENSKÁ NORMA ČSN 69 0010-7.2
Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA ZKOUŠENÍ
Část 7.2: Pasport
ČSN 69 0010-7.2 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES. TESTING.
Part 7.2: Data report
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010-7.1
Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA ZKOUŠENÍ A DOKUMENTACE
Část 7.1: Stavební a první tlaková zkouška
ČSN 69 0010-7.1 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES. TESTING AND RECORDS.
Part 7.1: Construction and first pressure test
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN 69 0010-6.4
Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výroba – Část 6.4: Kontrola svarových spojů
ČSN 69 0010-6.4 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Fabrication – Part 6.4: Control of welded joints
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010-6.3
Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA VÝROBA
Část 6.3: Součinitel hodnoty svarového spoje
ČSN 69 0010-6.3 – Stationary pressure vessels
TECHNICAL RULES. PRODUCTION.
Part 6.3: Coefficient of weld joint value
ČESKÁ NORMA ČSN 69 0010-6.2
Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výroba – Část 6.2: Svařování
ČSN 69 0010-6.2 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Fabrication – Part 6.2: Welding
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010-6.1
Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA VÝROBA
Část 6.1: Základní požadavky na výrobu
ČSN 69 0010-6.1 – Stationary pressure vessels
TECHNICAL RULES. PRODUCTION.
Part 6.1: Basic production requirements
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010-5.3
Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA KONSTRUKCE
Část 5.3: Požadavky na značení
ČSN 69 0010-5.3 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES FOR CONSTRUCTION
Part 5.3: Marking requirements
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010-5.2
Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA KONSTRUKCE
Část 5.3: Výstroj tlakových nádob
ČSN 69 0010-5.2 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES FOR CONSTRUCTION
Part 5.3: Equipment of pressure vessels
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010-5.1
Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA KONSTRUKCE
Část 5.1: Základní požadavky
ČSN 69 0010-5.1 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES FOR CONSTRUCTION
Part 5.1: Basic requirements
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010 část 4.9
TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Kulové pláště
ČSN 69 0010 part 4.9 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Spherical shells
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010 část 4.7
TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Klenutá dna nádob
ČSN 69 0010 part 4.7 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Ellipsoidal, torispherical and hemispherical heads
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA ČSN 69 0010 část 4.6
TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Kuželové části nádob
ČSN 69 0010 part 4.6 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Conical parts of vessels
ČSN 69 0010  část 4.5 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Válcové části nádob
ČSN 69 0010 part 4.5 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Cylindrical parts of vessels
ČSN 69 0010-4.5 ZMĚNA 2 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Válcové části nádob
ČSN 69 0010-4.5 AMENDMENT 2 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Cylindrical parts of vessels
ČSN 69 0010 část 4.4 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Všeobecná část pro nádoby z litiny
ČSN 69 0010 Part 4.4 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
General specification for cast iron vessels
ČSN 69 0010-4.27 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Část 4.27: Určování dovoleného ČSN 69 0010-4.27 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Part 4.27: Determining allowable pressure by a pressure test
ČSN 69 0010 část 4.3 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů
ČSN 69 0010 Part 4.3 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
General specification for vessels made of non-ferrous metals
ČSN 69 0010-4.27 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA. VÝPOČET PEVNOSTI
Část 4.27: Určování dovoleného přetlaku tlakovou zkouškou
ČSN 69 0010-4.27 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES. DESIGN
Part 4.27: Determining allowable pressure by a pressure test
ČSN 69 0010 část 4.23 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Nosné části vysokých svislých nádob
ČSN 69 0010 Part 4.23 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Supporting parts of tall vertical vessels
Změna a— 7/1991.
ČSN 69 0010 část 4.23 TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ.
TECHNICKÁ PRAVIDLA. VÝPOČET PEVNOSTI
Nosné části vysokých svislých nádob
Amendment a – 7/1991.
ČSN 69 0010 Part 4.23 STATIONARY PRESSURE VESSELS.
TECHNICAL RULES. DESIGN
Supporting parts of tall vertical vessels
ČSN 69 0010 část 4.22 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Namáhání vysokých svislých nádob od větru
a seismických účinků
ČSN 69 0010 Part 4.22 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Loads of tall vertical vessels due to wind
and seismic effects
ČSN 69 0010-4.20 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Nízkocyklová únava částí nádob ČSN 69 0010-4.20 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Low-cycle fatigue of vessel parts
ČSN 69 0010 část 4.20 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Nízkocyklová únava částí nádob
ČSN 69 0010 Part 4.20 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Low-cycle fatigue of vessel parts
ČSN 69 0010-4.2 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – část 4.2: Všeobecná část pro nádoby z oceli ČSN 69 0010-4.2 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Part 4.2: General specification of strength steel vessels
ČSN 69 0010-4.2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla -Výpočet pevnosti – Část 4.2: Všeobecná část pro nádoby z oceli ČSN 69 0010-4.2 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Part 4.2: General specification of strength steel vessels
ČSN 69 0010 část 4.18 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Přírubové spoje
ČSN 69 0010 Part 4.18 -STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Flanged connections
ČSN 69 0010-4.18 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Přírubové spoje ČSN 69 0010-4.18 AMENDMENT Z2 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Flanged connections
ČSN 69 0010 část 4.18 ZMĚNA 1 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Přírubové spoje
ČSN 69 0010 Part 4.18 AMENDMENT 1 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Flanged connections
ČSN 69 0010 část 4.17 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Duplikátorové pláště
ČSN 69 0010 Part 4.17 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Jacketed pressure vessels
ČSN 69 0010-4.17 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Duplikátorové pláště ČSN 69 0010-4.17 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Jacketed housing
ČSN 69 0010 část 4.14 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Sférická dna a víka bez lemu
ČSN 69 0010 Part 4.14 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Spherical heads and covers without trim
ČSN 69 0010-4.14 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Sférická dna a víka bez lemu ČSN 69 0010-4.14 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Spherical heads and covers without knuckle
ČSN 69 0010-4.13 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Výpočet pevnosti – Trubkové výměníky tepla ČSN 69 0010-4.13 AMENDMENT Z2 – Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Tubular heat exchangers
ČSN 69 0010 část 4.13 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Trubkové výměníky tepla
ČSN 69 0010 Part 4.13 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Tubular heat exchangers
ČSN 69 0010-4.12 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti
Část 4.12: Vyztužování otvorů
ČSN 69 0010-4.12 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design
Part 4.12: Reinforcement of openings
ČSN 69 0010-4.12 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Část 4.12: Vyztužování otvorů ČSN 69 0010-4.12 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Part 4.12: Reinforcement of openings
ČSN 69 0010 část 4.11 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Rovná obdélníková a eliptická dna a víka
ČSN 69 0010 Part 4.11 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Flat rectangular and elliptical plates
ČSN 69 0010-4.11 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Rovná obdélníková a eliptická dna a víka ČSN 69 0010-4.11 AMENDMENT Z2 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Flat reinforced circular plates
ČSN 69 0010 část 4.10 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Rovná vyztužená kruhová dna a víka
ČSN 69 0010 Part 4.10 – STATIONARY PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Flat reinforced circular plates
ČSN 69 0010-4.10 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Rovná vyztužená kruhová dna a víka ČSN 69 0010-4.10 AMENDMENT Z2 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Flat reinforced circular plates
ČSN 69 0010 část 4.1 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Úvodní část
ČSN 69 0010 Part 4.1 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Introductory part
ČSN 69 0010-4.9 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Rovná nevyztužená kruhová dna a víka ČSN 69 0010-4.9 AMENDMENT Z2 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Flat unstayed circular plates
ČSN 69 0010 část 4.8 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
Kulové pláště
ČSN 69 0010 part 4.8 – STABLE PRESSURE VESSELS
TECHNICAL RULES
DESIGN
Spherical shells
ČSN 69 0010-4.8 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Kulové pláště ČSN 69 0010-4.8 AMENDMENT Z2 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Spherical shells
ČSN 69 0010-4.7 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Klenutá dna nádob ČSN 69 0010-4.7 AMENDMENT Z2 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Ellipsoidal, torispherical and hemispherical heads
ČSN 69 0010-4.6 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Kuželové části nádob ČSN 69 0010-4.6 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Conical parts of vessels
ČSN 69 0010-4.23 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Nosné části vysokých svislých nádob ČSN 69 0010-4.23 AMENDMENT Z2 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Supporting parts of tall vertical vessels
ČSN 69 0010-3.1 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Část 3.1: Materiál ČSN 69 0010-3.1 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Part 3.1: Materials
ČSN 69 0010-3.1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Část 3.1: Materiál ČSN 69 0010-3.1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Part 3.1: Materials
ČSN 69 0010-2.1 – Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA
Část 1.1: Kategorizace nádob
ČSN 69 0010-2.1 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES
Part 1.1: Categorization of vessels
ČSN 69 0010-1.1 – Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA
Část 1.1: Základní část.
Všeobecná ustanovení a terminologie
ČSN 69 0010-1.1 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES
Part 1.1: Basic part.
General provisions and terms & definitions
ČSN 69 0010-10.1 – Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA SMALTOVANÉ NÁDOBY
Část 10.1: Základní požadavky
ČSN 69 0010-10.1 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES. ENAMELLED VESSELS.
Part 10.1: Basic requirements
ČSN   13 0010 – JMENOVITÉ TLAKY A PRACOVNÍ PŘETLAKY ČSN 13 0010 – Nominal pressures and working pressures
ČSN 13 0020 shody – Kovová průmyslová potrubí —
Část 7: Návod na používání postupů posuzování
ČSN 13 0020 – Metallic industrial piping – Part 7: Guidance on the use of conformity assessment procedures
CSN 13 0300 – MATERIAL PRO NORMALIZOVANÉ SOUČÁSTI POTRUBÍ ČSN 13 0300 – MATERIALS FOR STANDARDIZED COMPONENTS OF PIPELINES
CSN 13 4309-1 Průmyslové armatury
POJISTNÉ VENTILY
Část 1 : Termíny a definice
ČSN 13 4309-1 Industrial armatures
SAFETY VALVES
Part 1: Terms and definitions
CSN 13 4309-2  Prumyslové armatury
POJISTNÉ VENTILY
část 2: Technické požadavky
ČSN 13 4309-2   Industrial armatures
SAFETY VALVES
Part 2: Technical requirements
ČSN 13 4309-3 Průmyslové armatuw
POJISTNÉ VENTILY část 3: Výpočet výtoků
ČSN 13 4309-3 Industrial armatures
SAFETY VALVES
Part 3: Calculation of flowing capacity
CSN 13 4309-4 Průmyslové amatuw
POJISTNÉ VENnLY část 4: Typové zkouiky
ČSN 13 4309-4   Industrial armatures
SAFETY VALVES
Part 4: Type tests
ČSN 33 1500 ZMĚNA 1  Elektrotechnické předpisy
REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
ČSN 33 1500
AMENDMENT 1  Electrotechnical regulations
INSPECTION OF ELECTRICAL APPLIANCES
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení z 16. června 1990 se mění takto: ČSN 33 1500 Electrotechnical rules. Inspection of electrical equipment of 16 June 1990 is amended as follows
CSN 33 1500  ZMĚNA Z3 – Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení ČSN 33 1500
AMENDMENT Z3 – Electrotechnical regulations –
Inspection of electrical equipment
ČSN 33 1500
ZMĚNA Z4 – Elektrotechnické předpisy -Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1500
AMENDMENT Z4 – Electrotechnical regulations –
Inspection of electrical equipment
ČSN 33 1500 – REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ČSN 33 1500   INSPECTION OF ELECTRICAL APPLIANCES
ČSN 33 1600 používání – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během ČSN 33 1600 -Inspections and checks of electrical appliances and hand-held motor-operated electric tools during use
ČSN 33 2000-1 – Elektrické instalace nízkého napětí
Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000-1 – Electrical low-voltage installations –
Part 1: Basic aspects, determination of essential characteristics, definitions
ČSN 33 2000-2-21 – Elektrotechnické předpisy-
Elektrická zařízení –
Část 2: Definice
Kapitola 21: Pokyn k používání
všeobecných termínů
ČSN 33 2000-2-21 – Electrotechnical rules – Electrical equipment Part 2: Definitions – Chapter 21: Guidance on the use of general terms
CSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí -Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ed.2 ZMĚNA Z1
ČSN 33 2000-4-41 Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protective measures for ensuring safety – Protection against electric shocks
Ed. 2
AMENDMENT Z1
ČSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění
bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-41 – Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock
ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 ZMĚNA Z1  Elektrické instalace nízkého napětí -Část 4-42:
Ochrana před účinky tepla
ČSN 33 2000-4-42
Ed. 2
AMENDMENT Z1 Low-voltage electrical installations – Part 4-42: Safety – Protection against thermal effects
CSN 33 2000-4-42 – Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-42: Bezpečnost -Ochrana před účinky tepla ČSN 33 2000-4-42 – Low-voltage electrical installations – Part 4-42: Safety – Protection against thermal effects
ČSN 33 2000-4-43 Elektrické instalace nízkého napětí — Cást 4-43: Bezpečnost —
Ochrana před nadproudy
ČSN 33 2000-4-43 – Low-voltage electrical installations – Part 4-43: Safety – Protection against overcurrent
ČSN 33 2000-4-45- Elektrotechnické předpisy
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Část 4: Bezpečnost
Kapitola 45: Ochrana před podpětím
ČSN 33 200-4-45 –  Electrotechnical regulations
ELECTRICAL EQUIPMENT – Part 4: Safety
Chapter 45: Protection against undervoltage
Elektrotechnické předpisy — Elektrická zařízení — ČSN 33 2000-4-46 Část 4: Bezpečnost — Kapitola 46: Odpojování a spínání OPRAVA 1 Electrotechnical rules – Electrical equipment Part 4: Safety – Chapter 46: Disconnecting and switching ČSN 33 2000-4-46
Ed. 2
CORRECTION 1
CSN 33 2000-4-46 – Elektrotechnické předpisy -Elektrická zařízení -Část 4: Bezpečnost -Kapitola 46: Odpojování a spínání ČSN 33 2000-4-46 – Electrotechnical regulations –
Electrical equipment – Part 4: Safety – Chapter 46: Disconnecting and switching
ČSN 33 2000-5-51
Část 5-51: Elektrické instalace nízkého napětí -Výběr a stavba elektrických zařízení – ed. 3
Všeobecné předpisy ZMĚNA Z1
ČSN 33 2000-5-51  Low-voltage electrical installations – Part 5-51: Selection and construction of electrical equipment – General regulations
Ed. 3
AMENDMENT Z1
CSN 33 2000-5-51
ed. 3
Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení
Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-51
Ed. 3
Low-voltage electrical installations – Part 5-51: Selection and construction of electrical equipment – General regulations
CSN 33 2000-5-54 Efektrické instalace nizkého napétí –
čast 5-54: Vibér a stavba elektrickfch zaíizeni – Uzemnèní a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-5-54 – Low-voltage electrical installations – Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements and protective conductors
 ČSN 33 3051 – Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení ZMĚNA ZI ČSN 33 3051 AMENDMENT Z1  Protection equipment of electric machines and distribution switchgear
ČSN 33 2180 – PŘIPOJOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ A SPOTŘEBIČŮ ČSN 33 2180 – Electrotechnical  regulations ČSN Installation of electrical devices and appliances
ČSN 33 2180   ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY PŘIPOJOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ A SPOTŘEBIČŮ ČSN 33 2180 – Electrotechnical  regulations ČSN Installation of electrical devices and appliances
ČSN 33 2190 – Elektrotechnické předpisy
PŘIPOJOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH STROJŮ A POHONŮ S ELEKTROMOTORY
ČSN 33 2190 – Electrotechnical regulations
CONNECTING ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES WITH ELECTRIC MOTORS
ČSN 33 3051 – OCHRANY ELEKTRICKÝCH STROJŮ A ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ ČSN 33 3051 – PROTECTION EQUIPMENT OF ELECTRIC MACHINES AND DISTRIBUTION SWITCHGEAR
CSN 341610 – Rozděleni zařízeni parních elektráren a tepláren podle důležitosti dodávky
elektrické energie, viz CSN 381120
CNS 34 1610 – Heavy current distribution systém in industrial workshops
ČSN 38 1754 – DIMENZOVANÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENI PODLE OČINKU ZKRATOVÝCH PROUDO CNS 38 1754 – Desingn of electrical equipment with respect to the effects of short – circuit  currents
ČSN 75 9010
Vsakovací zařízení srážkových vod  OPRAVA 1
ČSN 75 9010 CORRIGENDUM 1 Rainwater Drainage Equipment
ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod ČSN 75 9010 – Rainwater Drainage Equipment
ČSN 73 0818 – Požárníbezpečnost staveb – Obsazeníobjektů osobami ČSN 73 0818 – Fire protection of buildings – Person/surface rate in buildings
ČSN 33 2000-5-523 – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení
Oddíl 523: Dovolené proudy
ČSN 33 2000-5-523 – ELECTRICAL EQUIPMENT
Part 5: Selection and erection of electrical equipment.
Section 523: Permissible currents
ČSN 33 2000-5-52 – Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení –
Elektrická vedení
ČSN 33 2000-5-52 – Electrical low-voltage installations –
Part 5-52: Selection and construction of electrical equipment.
Wiring systems
ČSN 33 2000-5-56 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení –
Zařízení pro bezpečnostní účely
ČSN 33 2000-5-56   – Electrical low-voltage installations.
Part 5-56: Selection and construction of electrical equipment.
Safety services
CSN 33 2000-5-56  ZMĚNA Z1 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – ed. 2
Zařízení pro bezpečnostní účely
ČSN 33 2000-5-56 ed. 2  AMENDMENT Z1 – Electrical low-voltage installations.
Part 5-56: Selection and construction of electrical equipment.
Safety services
 ČSN 33 2000-5-56 ZMĚNA Z2 –  Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení –
Zařízení pro bezpečnostní účely
ČSN 33 2000-5-56 ed. 2
AMENDMENT Z2 – Electrical low-voltage installations.
Part 5-56: Selection and construction of electrical equipment.
Safety services
ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 72 1006 – Compaction control of engineering fills
CSN 73 2604 – Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových
konstrukcí pozemních a inženýrských staveb
ČSN 73 2604 – Steel Structures – Inspections and maintenance of steel structures of buildings and civil engineering works
ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení ČSN 73 1901 – Design of roofs – Basic provisions
ČSN 73 1901
ZMÉNAz1 – Navrhovàní střec h – zàkladní ustanovení
ČSN 73 1901
AMENDMENT Z1 – Designing of roofs – Basic provisions
ČSN 73 1208 – Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů ČSN 73 1208 – The design of water management concrete structures
ČSN 11 9030 – HYDROSTATICKÉ A PNEUMOSTATICKÉ MECHANIZMY A MAZACIE SYSTÉMY
Menovité tlaky
ČSN 11 9030 – HYDROSTATIC AND PNEUMOSTATIC POWER
MECHANISMS AND LUBRICATION SYSTEMS
Nominal Pressures
ČSN 69 0010-11 – Tlakové nádoby stabilní – Technická
pravidla – Část 11: Vysokotlaké tlustostěnné
nádoby – Technické požadavky
ČSN 69 0010-11 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Part 11: High-pressure thick-walled vessels – Technical requirements
ČSN 69 0010-12 -Tlakové nádoby stabilní
TECHNICKÁ PRAVIDLA Část 12: Kulové tlakové nádoby
ČSN 69 0010-12 – Stable pressure vessels
TECHNICAL RULES. Part 12: Ball pressure vessels
CSN 69 0010-4.15 ZMĚNA Z2 – Tlakové nádoby stabilní -Technická pravidla -Výpočet pevnosti – Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy ČSN 69 0010-4.15
AMENDMENT Z2 -Stationary pressure vessels.Technical rules.Design.Spherical cover and split lock of floating head
ČSN 69 0010 část 4.15 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABIUNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
VÝPOČET PEVNOSTI
ČSN 69 0010
Part 4.15 – STATIONARY PRESSURE VESSELS TECHNICAL RULES DESIGN
Floating heads covers and backing devices
ČSN 69 0010 část 4.16 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ TECHNICKÁ PRAVIDLA VÝPOČET PEVNOSTI
Komory vzduchových chladičů
ČSN 69 0010 Part 4.16 – STATIONARY PRESSURE VESSELS  TECHNICAL RULES DESIGN
Air cooler chambers
CSN 69 0010.4.19 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.19: Vlnové kompenzátory, z 1990-02-07 ČSN 69 0010-4.19  AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Part 4.19: U-shaped expansion joints of 7 February 1990
ČSN 69 0010 část 4.19 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ TECHNICKÁ PRAVIDLA VÝPOČET PEVNOSTI
Vlnové kompenzátory
ČSN 69 0010 Part 4.19 – STABLE PRESSURE VESSELS TECHNICAL RULES DESIGN Wave compensators
CSN 69 0010-4.21 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpo¬čet pevnosti – Část 4.21: Opěrné uzly nádob ČSN 69 0010-4.21 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Part 4.21
ČSN 69 0010 část 4.21 – TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ TECHNICKÁ PRAVIDLA VÝPOČET PEVNOSTI
Opěrné uzly nádob
ČSN 69 0010 Part 4.21 – STATIONARY PRESSURE VESSELS TECHNICAL RULES DESIGN
Supporting nodes of vessels
CSN 69 0010-4.25 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti – Část 4.25: Vyso¬kotlaké nádoby ČSN 69 0010-4.25 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Part 4.25: High-pressure vessels
ČSN 69 0010-4.25Tiakové nádoby stabilní TECHNICKÁ PRAVIDLA VÝPOČET PEVNOSTI
Část 4.25: Vysokotlaké nádoby
ČSN 69 0010-4.25 – Stable pressure vessels TECHNICAL RULES DESIGN
Part 4.25: High-pressure vessels
CSN 69 0010-4.26 ZMĚNA Z1 – Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla – Výpočet pevnosti -Část 4.26: Závěsné čepy ČSN 69 0010-4.26 AMENDMENT Z1 – Stationary pressure vessels – Technical rules – Design – Part 4.26: Hinge pins
ČSN 69 0010-4.26 – Tlakové nádoby stabilní TECHNICKÁ PRAVIDLA VÝPOČET PEVNOSTI
Část — 4.26: Závěsné čepy
ČSN 69 0010-4.26 -Stationary pressure vessels TECHNICAL RULES DESIGN
Part — 4.26: Lifting necks
ČSN  69 0010-9.1 – Tlakové nádoby stabilní TECHNICKÁ PRAVIDLA KONZERVACE A NÁTĚRY
Část 9.1: Základní ustanovení
ČSN 69 0010-9.1 – Stationary pressure vessels TECHNICAL RULES Conservation and paints
Part 9.1: Base requirements
ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního potrubí ČSN 75 5401 – Designing of water pipeline
ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky ČSN 75 5411 – Water service branche pipes
ČSN 130009*  – Potrubí a armatury jmenované tlaky – Zrušená norma ČSN 130009*  – Pipelines and armatures Nominal pressures – repealed standard
N 11 005 – Provozní pravidla tlakových zařízení N 11 005 – Operating rules of pressure equipment
N 15 100 – Dovolené způsoby zaslepování otvorů bubnů parních generátorů N 15 100 – Permissible methods to blind openings  of drums of steam generators
N 15 200 – Technologie svařování oceli 17 350 pro výrobu močoviny N 15 200 – Steel welding technology 17 350 for the production of urea
272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. srpna 2011
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
272/2011 Sb. GOVERNMENT DECREE
of 24 August 2011
on health protection against adverse effects of noise and vibration
258/2000 Sb. ZÁKON
ze dne 14. července 2000
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
258/2000 Sb. ACT
of 14 July 2000
on the protection of public health and amending certain related acts

If you are interested in Czech technical standards in English, do not hesitate to contact us at info@moudrypreklad.cz.

 

English translations of Slovak technical standards

We have translated several dozen Slovak technical standards into English for our clients.

If you are interested in English translations of Slovak technical standards, do not hesitate to contact us at info@moudrypreklad.cz.

Titles of all the Slovak technical standards translated into English are listed here:

Název v SK Název v AJ
STN 92 0400 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou STN 92 0400 Fire safety of buildings – Water supply for fire fighting
Zbierka zákonov č. 410/2012 Vyhláška Ministerstva životného prostredie Slovenskej republiky z 30. novembra 2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 410 IMPLEMENTING DECREE of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic of 30 November 2012 implementing certain provisions of the Clean Air Act
576 N A R I A D E N I E V L Á D Y
Slovenskej republiky z 21. augusta 2002,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch
posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov
576 REGULATION
of the Government of the Slovak Republic
of 21 August 2002 laying down detailed technical requirements and conformity assessment procedures for pressure equipment and amending Regulation No 400/1999 Coll. of the Government of the Slovak Republic laying down detailed technical requirements for certain other products as amended
169 V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. marca 2006
o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho
zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly
169 DECREE of the Ministry of Interior of the Slovak Republic
of 10 March 2006
on the specific properties of fixed fire-fighting equipment and semi-fixed fire-fighting equipment and the conditions of their operation and provision for their regular inspection
94 V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. februára 2004,
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
94 IMPLEMENTING DECREE
of the Ministry of Interior of the Slovak Republic from the 12th February 2004,
in which the technical requirements for the fire-protection safety in construction and use of buildings are defined
411 V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 30. novembra 2012
o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
a kvality ovzdušia v ich okolí
411 DECREE of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic
of 30 November 2012
on the monitoring of emissions from stationary sources of air pollution
and air quality in their vicinity
726 V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. decembra 2002,
ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej
prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
726 DECREE of the Ministry of Interior of the Slovak Republic
of 13 December 2002
laying down the characteristics of fire alarm systems, conditions of their operation and ensuring its regular inspection
109 Z Á K O N
O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU
(STAVEBNÝ ZÁKON)
109 ACT
ON SPATIAL PLANNING AND BUILDING PROCEDURE (THE BUILDING ACT)
133 ZÁKON
z 15. mája 2013
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
133 ACT
of 15 May 2013
on construction products and amending certain acts
261 Z Á K O N
z 20. marca 2002
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
261 ACT
of 20 March 2002
on the prevention of industrial accidents and amending certain acts
314 ZÁKON
z 2. júla 2001
o ochrane pred požiarmi
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
314 ACT
of 2 July 2001
on fire protection
The National Council of the Slovak Republic has adopted the following Act:
393 NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
393 DECREE OF THE GOVERNMENT
of the Slovak Republic
of 24 May 2006
on the minimum requirements to ensure health and safety when working in explosive atmospheres
699 VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 10. decembra 2004
o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
699 DECREE
Ministry of Interior of the Slovak Republic
of 10 December 2004
on the provision of buildings with firefighting water
59 VYHLÁŠKA
Slovenského úradu bezpečnosti práce
z 15. apríla 1982,
ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
59 DECREE
of the Slovak Office for Occupational Health and Safety
of 15 April 1982
laying down the basic requirements for occupational safety and the safety of technical equipment
STN 13 4309-2
Priemyselné armatúry
Poistné ventily
Časť 2: Technické požiadavky
STN 13 4309-2
Industrial armatures
Safety valves
Part 2: Technical requirements
STN 13 4309-3
Priemyselné armatúry
Poistné ventily
3. časť: Výpočet výtokov
STN 13 4309-3
Industrial armatures
Safety valves
Part 3: Calculation of flowing capacity
STN 13 4309-4
Priemyselné armatúry
Poistné ventily
4. časť: Typové skúšky
STN 13 4309-4
Industrial armatures
Safety valves
Part 4: Type tests
339 NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. mája 2006
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
339 REGULATION OF THE GOVERNMENT
of the Slovak Republic
of 10 May 2006,
establishing the particulars on permissible values of noise, infrasound and vibrations and on requirements for objective assessment of noise, infrasound and vibrations.
Zbierka zákonov SR Predpis č. 549/2007 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
Statute Book of the Slovak Republic (Zbierka zákonov SR) Regulation No. 549/2007
Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic establishing the particulars on permissible values of noise, infrasound and vibrations and on requirements for objective assessment of noise, infrasound, and vibrations in the environment
555 NARIADENIE  VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z.
o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
555 REGULATION OF THE GOVERNMENT
of the Slovak Republic
of 13 September 2006,
amending and supplementing the Regulation No. 115/2006 of the Government of the Slovak Republic on the minimum health and safety requirements for protection of employees against risks related to exposure to noise
100 VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. marca 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami,
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
100 DECREE
of the Ministry of Environment of the Slovak Republic
from March 13, 2005,
laying down details on handling of hazardous substances, formalities of the emergency plan, and procedures for dealing with extraordinary deterioration of water (EDW)
364 ZÁKON
z 13. mája 2004
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
364 ACT
dated 13 May 2004
on waters, which amends Act no. 372/1990 Coll. of the National Council of the Slovak Republic
on offences, as amended by subsequent regulations (Water Act)
69 ZÁKON
o stavebných výrobkoch
úplné znenie zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, ako vyplýva
zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 264/1999 Z. z., zákonom č. 413/2000 Z. z., zákonom č. 134/2004 Z. z. a zákonom č. 173/2008 Z. z.
69 ACT
on Construction Products
the full wording of Act No. 90/1998 Coll., on Construction Products, as it arises
from amendments and supplementations laid down by Act No. 264/1999 Coll., Act No. 413/2000 Coll., Act No. 134/2004 Coll. and Act No. 173/2008 Coll.
392 NARIADENIE   VLÁDY Slovenskej republiky
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prosriedkov
392 REGULATION OF THE GOVERNMENT of the Slovak Republic
concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment

 

If you are interested in Slovak technical standards in English, do not hesitate to contact us at info@moudrypreklad.cz.